Wednesday, July 3, 2013

Pendekatan Terjemahan Tafsir al-Qur'an dalam Surah Yasin


Nik Norimah Tuan Mat 
Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam
Fakulti Pengajian Islam (Semester II 2012/2013)
Universiti Kebangsaan Malaysia
Kajian Sosiolinguistik dan Penterjemahan

Abstrak
Terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an – Di Bawah Bayangan al-Qur’an- oleh Yusoff Zaky Yacob merupakan sebuah karya terjemahan lintas bahasa dan budaya yang melibatkan bahasa Arab- bahasa Melayu. Karya ini telah diterima baik oleh masyarakat Islam di Malaysia sebagai rujukan untuk memahami al-Quran. Kajian ini bertujuan mengenalpasti konsep terjemahan al-Qur’an serta menganalisa pendekatan yang digunakan di dalam terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an. Analisa dilakukan ke atas korpus kajian iaitu terjemahan surah Yasin ayat 1 hingga ayat 12 di dalam terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an –Di Bawah Naungan al-Qur’an. Analisis mendapati pendekatan yang digunakan oleh Yusoff Zaky Yacob menghasilkan teks terjemahan yang jelas serta dapat difahami dengan baik oleh pengguna bahasa sasaran.

Kata Kunci : Penterjemahan al-Qur’an, Terjemahan Tafsir, Terjemahan Tersendiri

Pengenalan
Bahasa Arab merupakan bahasa yang dimuliakan Allah melalui penggunaannya sebagai bahasa utama kitab suci al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. Penyebaran Islam telah meluaskan lagi penggunaan bahasa ini, bukan hanya dalam kalangan orang Arab semata-mata bahkan ia dipelajari oleh seluruh umat Islam yang terdiri dari pelbagai bangsa dan bahasa ibunda. Perkembangan penggunaan bahasa Arab seterusnya mencetuskan keperluan kepada penterjemahan untuk memahami makna bagi bukan penutur bahasa ini.
        
               Di Malaysia, penterjemahan teks agama khususnya  terjemahan al-Qur’an dan terjemahan tafsir al-Qur’an dari bahasa Arab kepada bahasa Melayu merupakan satu usaha bagi  membolehkan masyarakat Malaysia yang berbahasa  Melayu memahami mesej yang disampaikan di dalam al-Qur’an dengan baik. Kelahiran terjemahan tafsir Tafsir fi Zilal al-Qur’an karangan Sayyid Qutb oleh Yusoff Zaky Yacob telah menambahkan khazanah ilmu yang cukup bernilai kepada umat Islam di Malaysia khususnya.

Permasalahan Kajian
Penterjemahan merupakan operasi yang dijalankan terhadap bahasa iaitu suatu proses menggantikan teks dalam satu bahasa kepada satu teks dalam bahasa lain dengan memelihara maksud sebenar sebagaimana teks asal. Dalam proses menterjemahkan sesuatu teks dari bahasa sumber (source language) kepada bahasa sasaran (target language), penterjemah menghadapi cabaran untuk menghasilkan terjemahan berkualiti terutamanya apabila menterjemahkan teks yang melibatkan dua bahasa dari rumpun berlainan yang tentunya mempunyai perbezaan terutamanya  dari aspek bahasa dan budaya. Di dalam penulisan ini, terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an – Di Bawah Bayangan al-Qur’an oleh Yusoff Zaky Yacob merupakan sebuah karya terjemahan lintas bahasa dan budaya yang melibatkan bahasa Arab-bahasa Melayu.

Pendekatan yang digunakan oleh penterjemah dalam terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an – Di Bawah Bayangan al-Qur’an telah memberi kesan positif dalam usaha penterjemahan teks agama di Malaysia melalui penerimaan baik oleh masyarakat Melayu terhadapnya sebagai rujukan untuk memahami al-Quran. Hasil tinjauan terhadap kajian lepas mendapati metode yang digunakan oleh Yusoff Zaky Yacob dalam terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an – Di Bawah Bayangan al-Qur’an ialah terjemahan secara dinamis dan literal berdasarkan analisis terhadap juzuk pertama terjemahan tafsir ini. Dalam kajian ini, pengkaji akan mengetengahkan pendekatan terjemahan tafsir al-Qur’an berdasarkan teori dan amali dalam bidang terjemahan.

Persoalan Kajian
1.Apakah konsep terjemahan al-Qur’an?
2.Bagaimanakah teori dan amali dalam bidang terjemahan diaplikasikan di dalam terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an – Di Bawah Bayangan al-Qur’an?
3. Adakah aspek makna dan tujuan yang hendak disampaikan di dalam Tafsir fi Zilal al-Qur’an tercapai?

Objektif Kajian
1.Mengenalpasti konsep terjemahan al-Qur’an.
2.Menganalisa pendekatan yang digunakan di dalam terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an.
3. Menilai ketepatan teks terjemahan dari aspek makna dan tujuan sebagaimana yang hendak disampaikan di dalam teks asal.
                                                                    
Metodologi Kajian
Kajian ini merupakan kajian kualitatif berbentuk analisis kandungan. Bagi mengumpulkan data dan mendapatkan maklumat yang tepat, pengkaji akan menggunakan metodologi kajian perpustakaan melibatkan analisis dokumen seperti  buku, akhbar, jurnal, majalah dan internet yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan.

Skop Kajian
Korpus kajian yang dipilih ialah terjemahan tafsir surah Yasin dalam Tafsir fi Zilal al-Qur’an –Di Bawah Bayangan al-Qur’an. Pemilihan ini dilakukan kerana ia merupakan sebuah kitab terjemahan tafsir yang diterima baik dan digunapakai secara meluas oleh masyarakat Islam di Malaysia untuk memahami al-Qur’an. Sampel yang akan dianalisis ialah surah Yasin yang merupakan surah yang kerap dibaca oleh masyarakat Islam di Malaysia terutamanya dalam majlis-majlis keagamaan.
               
Konsep Terjemahan Al-Qur’an

Ibn Manzur (1311) di dalam Lisan al-‘Arab menjelaskan bahawa terjemahan ialah mentafsirkan sesuatu perkataan dengan menggunakan bahasa lain (Mohd Shukri Hanapi. 2003: 2)  sementara menurut al-Zarqaniy (1988), terjemahan adalah pemindahan makna perkataan daripada sesuatu bahasa kepada bahasa lain di samping teks bahasa sasaran melengkapi makna dan maksud teks sumber (Mohd Shukri Hanapi. 2003: 2). Terjemahan menurut Catford (1965) ialah menyampaikan maklumat daripada bahasa sumber dengan mencari padanan yang bersesuaian dalam bahasa sasaran (Norizah Ardi.et.al. 2009: 3)  sementara Nida (1969) mendefinisikan terjemahan adalah penyalinan semuala ke dalam bahasa penerima maklumat daripada bahasa asal dalam bentuk persamaan terdekat dan bersahaja dari sudut makna dan gayanya ( Norizah Ardi.et.al. 2009: 4). Terjemahan secara umumnya ialah pemindahan makna sesuatu perkataan dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran yang membawa kepada pengertian yang sama serta memelihara aspek makna dan tujuan berdasarkan bahasa sumber. Dengan itu, pembaca sasaran akan dapat memahami sesuatu teks terjemahan selari dengan maksud sebenar dalam teks sasaran.

Terjemahan al-Qur’an menurut al-Zarqaniyy terbahagi kepada dua jenis iaitu terjemahan harfiyyat dan tafsiriyyat atau ma’nawiyyat. Al- Zarqaniyy mendefinisikan terjemahan harfiyyat sebagai terjemahan kata demi kata di samping memelihara susunan dan urutan kata-kata teks asal menjadikan hasil terjemahan seperti teks asal. Sesetengah orang menamakannya dengan terjemahan musawiyyat (persamaan)( Mohd Shukri Hanapi. 2003: 11). Definisi yang dinyatakan oleh al-Zarqaniy menitikberatkan persamaan antara teks sasaran dan teks sumber dari aspek makna dan struktur ayat. Sementara itu, Ibn Taimiyyah menjelaskan bahawa terjemahan harfiyyat ialah terjemahan lafaz semata-mata iaitu menterjemahkan sesuatu lafaz dengan lafaz yang seerti dengannya. Penterjemah hendaklah mengetahui makna yang tepat bagi sesuatu perkataan yang hendak diterjemahkan (al- Hanbaliy. 1994 : 115). Ini merupakan satu definisi umum bagi terjemahan al-Qur’an kepada bahasa Arab dan bahasa- bahasa bukan Arab.

Al-Sabuniy pula mendefinisikan terjemahan harfiyyat sebagai proses menukilkan al-Qur’an dari segi lafaz, kosa kata (mufradat), ungkapan kata mahupun susunan ayat dan kata bahasa sumber sebagai dasar penterjemahan kepada bahasa sasaran manakala al-Qattan menyatakan bahawa definisi terjemahan harfiyyat ialah memindahkan atau menukilkan lafaz-lafaz dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Pemindahan tersebut menyebabkan berlakunya persamaan antara nuzum dan juga susunan ayat. Kedua-dua ilmuan ini sependapat bahawa bahasa sasaran mestilah menyamai struktur bahasa asal al-Qur’an ( Mohd Shukri Hanapi. 2003: 11).

Terjemahan harfiyyat mempunyai pembahagiaannya yang tertentu. Menurut al-Dhahabiy, terjemahan harfiyyat terbahagi kepada dua jenis iaitu terjemahan harfiyyat bi al-mithil dan terjemahan bi dun al-mithil. Terjemahan harfiyyat bi al-mithil ialah menterjemahkan ayat al-Qur’an dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran dengan mengekalkan susunan ayat bahasa sumber serta mampu mendukung makna sebagaimana yang terkandung dalam susunan ayat bahasa asal secara sempurna dari segi balaghah dan hukum syara’( Mohd Shukri Hanapi. 2003: 12). Amalan terjemahan harfiyyat bi al-mithil disepakati oleh ulama’ hukumnya adalah mustahil dan tidak boleh digunakan terhadap al-Qur’an kerana ia tidak dapat memenuhi beberapa tujuan utama penurunan al-Qur’an( Mohd Shukri Hanapi. 2003: 18). Ini kerana terjemahan menggunakan pendekatan ini adalah salinan al-Qur’an ke dalam bahasa lain semata-mata berdasarkan aturan dan susunan kata teks sumber. Oleh itu, pengekalan susunan kata asal al-Qur’an serta pengekalan keseluruhan makna al-Qur’an adalah perkara yang mustahil dilakukan (Mohd Shukri Hanapi. 2003: 12).

Manakala, terjemahan bi dun al-mithil ialah menterjemahkan susunan ayat al-Qur’an dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran dengan mengekalkan atau mengubah susunan ayat bahasa asalnya berdasarkan kemampuan penterjemah dan keluasan bahasa ( Mohd Shukri Hanapi. 2003: 12). Amalan terjemahan harfiyyat bi dun al-mithil juga tidak boleh diterima dan dibatasi pengamalannya. Dalam hal ini, ulama’ berselisih pendapat serta tidak mencapai kata sepakat (Mohd Shukri Hanapi. 2003: 20).

Terjemahan secara tafsiriyyat atau ma’nawiyyat pula sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Taimiyyah ialah menterjemahkan makna dan menghuraikannya. Penterjemah menterjemahkan makna yang difahami olehnya. Definisi ini walau bagaimanapun, adalah bersifat umum. Al-Dhahabiy mendefinisikan terjemahan secara tafsiriyyat atau ma’nawiyyat ialah menjelaskan makna sesuatu perkataan dengan menggunakan bahasa lain tanpa memelihara susunan dan urutan ayat bahasa sumber tanpa mengungkapkan keseluruhan makna yang dimaksudkannya. Sementara itu, al-Qattan menyatakan bahawa terjemahan secara tafsiriyyat atau ma’nawiyyat  ialah menerangkan makna perkataan dengan menggunakan bahasa lain (bahasa sasaran) tanpa terikat dengan susunan perkataan bahasa asal (bahasa sumber) atau memelihara nuzumnya (Mohd Shukri Hanapi. 2003: 21). Amalan terjemahan secara tafsiriyyat atau ma’nawiyyat ini dibolehkan bagi umat Islam bertujuan menerangkan makna al-Qur’an, menjelaskan maksudnya, menghuraikan makna, menentukan dalil-dalil hukum yang menyamai criteria tafsir (Mohd Shukri Hanapi. 2003: 53).

Dari aspek kelayakan penterjemah, penterjemah yang baik perlu memenuhi syarat-syarat tertentu iaitu mengetahui bahasa sumber, mengetahui bahasa penerima, mempunyai pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan serta mengetahui teori dan amalan terjemahan (Ainon Mohd. 1985: 2). Bagi menterjemahkan teks agama Islam khususnya al-Qur’an, pentafsir mahupun penterjemah tafsir al-Qur’an perlu mempunyai akidah yang benar bagi mengelakkan penyelewengan dan penipuan terhadap ayat Allah, bersih dari  pengaruh hawa nafsu, mempunyai keahlian dalam ilmu hadith, mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa Arab khususnya ilmu nahu dan sarf, mengetahui ilmu ulum al-Qur’an, ilmu fiqh dan ilmu usuluddin serta ilmu kehidupan yang lain bagi membolehkan penterjemahan yang dihasilkan bertepatan dengan kehendak syariat ( Mohd Shukri Hanapi. 2003 : 69).

Pendekatan Terjemahan Tafsir dalam Surah Yasin
Kajian mengenai terjemahan tafsir surah Yasin dalam terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an- Di Bawah Bayangan al-Qur’an ini akan mengetengahkan beberapa aspek dalam penterjemahan iaitu kaedah terjemahan melibatkan terjemahan langsung dan secara tidak langsung serta penelitian terhadap laras bahasa yang digunakan oleh Yusoff Zaky Yacob dalam penghasilan terjemahan tafsir ini.
            
Terjemahan Langsung
Terjemahan langsung ialah pendekatan terjemahan yang sedaya mungkin setia kepada teks sumber dari segi makna, nahu ( sintaksis dan morfologi), gaya serta kesan terhadap pembaca asal. Penterjemah cuba mencari kesempurnaan dan kemiripan teks asal sebaik mungkin. Pendekatan ini sesuai digunakan dalam wacana sastera, perundangan,  agama dan teksnya seperti al-Qur’an dan juga Injil. Menurut Abdullah Hasan (2000), penterjemahan teks lama amat mengutamakan teks asal. Walaubagaimanapun, pendekatan ini didapati menyebabkan berlaku banyak kesilapan pada terjemahan yang dihasilkan (http://pismpbm.blogspot.com [ 29 Mei 2013]).
.
Penterjemahan secara langsung mempunyai ciri-ciri tertentu iaitu penterjemah harus bebas dari pendengar sasaran tetapi mesti bergantung kepada konteks bahasa sumber. Andaian yang disampaikan mestilah bersifat interpretif yang mempunyai kemiripan maksimum antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Penterjemah menumpukan perhatian kepada bentuk teks yang diterjemahkan dan mengekalkan unsur-unsur stilistik seperti rima, rentak, permainan kata karya bahasa supaya menyerupai teks asal(http://pismpbm.blogspot.com [ 29 Mei 2013]). Penterjemahan langsung terbahagi kepada beberapa kelompok iaitu semantik, formal, relevans, harfiyyah dan literal. Dalam kajian ini, pengkaji mengetengahkan terjemahan langsung secara harfiyyah dan literal.

 Terjemahan Harfiyyah
Terjemahan harfiyyah ialah penterjemahan kata demi kata. Penterjemah  menterjemahkan perkataan teks sumber satu demi satu tanpa satu kata ditinggalkan. Terjemahan dilakukan setepat mungkin berdasarkan makna sebenar teks. Ia merupakan terjemahan yang paling setia terhadap teks asal kerana kesepadanan satu lawan satu dalam teks sumber dibandingkan dengan teks sasaran tanpa mengira perbezaan kedua-dua bentuk. Menurut Catford (1965), istilah harfiyyah dinamakan sebagai terjemahan struktur nahu dalam ilmu linguistik. Ia melibatkan proses menterjemahkan sistem nahu kedua-dua bahasa seperti pemilihan morfem yang sesuai (http://pismpbm.blogspot.com/2009/11/modul-bmm3112-sejara perkembangan-bm.html [ 29 Mei 2013]).

Ayat
Teks Terjemahan
Teks Asal
3
Ayat ini menjelaskan tabiat risalah setelah menjelaskan hakikat Rasul. Tabiat risalah ialah kerasulan dan kejujuran. Ia lurus seperti mata pedang, tiada sebarang bengkang-bengkok dan tiada sebarang penyelewengan, tiada sebarang berbelit-belitan dan kecondongan. Dan kebenarannya amat jelas tiada sebarang  kesamaran dan kekeliruan. Ia tidak dilenturkan hawa nafsu dan tidak diselewengkan sesuatu kepentingan. Setiap orang mencarinya akan menemuinya dengan mudah dan bersih.
وهذا بيان لطبيعة الرسالة بعد بيان حقيقة الرسول.و طبيعة هذه الرسالة الاستقامة. فهي قائمة كحد السيف لا عوج فيها ولا انحراف ، ولا التواء فيها ولا ميل. الحق فيها واضح لا غموض فيه ولا التباس. ولا يميل مع هوى ولا ينحرف مع مصلجة. يجده من يطلبه في يسر وفي دقة وفي خلوص.

Teks Asal :
فهي قائمة كحد السيف لا عوج فيها ولا انحراف ، ولا التواء فيها ولا ميل
Teks Terjemahan : Ia lurus seperti mata pedang, tiada sebarang bengkang-bengkok dan tiada sebarang penyelewengan, tiada sebarang berbelit-belitan dan kecondongan.
Ulasan : Di dalam terjemahan ayat ini, penterjemah dilihat menggunakan kaedah terjemahan secara harfiyyah melalui penterjemahan perkataan demi perkataan. Ayat ini mengandungi beberapa kata sifat bagi mengambarkan tabiat kerasulan yang lurus. Justeru itu, bagi mengurangkan pengulangan kata sifat ini, kesemua kata sifat ini boleh dirangkumkan dalam ayat yang lebih ringkas dan mudah difahami.

Terjemahan Literal
 Pendekatan terjemahan literal ialah pendekatan yang setia pada teks sumber dengan menumpukan kepada salah satu struktur atau bentuk nahu bahasa teks asal sahaja. Terjemahan ini masih memelihara kemurnian nahu bahasa sumber tetapi pada masa yang sama menjaga kegramatisan nahu bahasa sasaran. Ciri ini membezakan pendekatan terjemahan literal dan terjemahan harfiyyah yang patuh dan setia sepenuhnya kepada nahu bahasa sumber. Terjemahan secara literal masih mengekalkan bentuk dan struktur nahu bahasa sumber meskipun tidak kesemuanya (http://pismpbm.blogspot.com/2009/11/modul-bmm3112-sejara perkembangan-bm.html [ 29 Mei 2013]).

Ayat
Teks Terjemahan
Teks Asal
1
Allah s.w.t  bersumpah dengan dua huruf ‘’Yaa, Siin di samping bersumpah dengan al-Quran al-Karim. Pengumpulan di antara huruf-huruf  potong dengan al-Qur’an ini menguatkan lagi pendapat yang kami pilih dalam mentafsirkan huruf-huruf potongan di awal berbagai-bagai surah itu iaitu ia mentafsirkan hubungan di antara huruf-huruf itu dengan al-Qur’an. Sesungguhnya bukti al-Qur’an itu dari Allah iaitu satu bukti yang tidak diperhatikan oleh mereka ialah al-Qur’an itu adalah digubahkan dari huruf-huruf yang amat mudah kepada mereka, tetapi susunan pemikiran dan pengungkapan al-Qur’an mengatasi susunan kemampuan mereka untuk mengubahkannya dengan huruf-huruf ini.

 يقسم الله بهذه الحرفين (( يا. سين )) كما يقسم بالقرآن الحكيم . وهذا الجمع بين الحرف المقطعة والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أوائل السور؛ والعلاقة بين ذكرها وذكر القرآن. وأن آية كونه من عند الله ؛ الآية التي لا يتدبرونها فيردهم القرآن إليها، أنه مصوغ من جنس هذه الأحرف الميسرة لهم، ولكن تسقه التفكيري والتعبيري فوق ما يملكون صياغته من هذه الحروف.Teks Asal :
يقسم الله بهذه الحرفين (( يا. سين ))
Teks Terjemahan: Allah s.w.t  bersumpah dengan dua huruf ‘’Yaa, Siin.
Ulasan :
Di dalam ayat ini, penterjemah tidak menterjemah secara harfiyyah iaitu mendahulukan penyebutan perbuatan diikuti pelaku, namun ia dilakukan secara literal iaitu berdasarkan struktur nahu bahasa sasaran yang mendahulukan pelaku berbanding perbuatan.

  
Terjemahan Secara Tidak Langsung

Terjemahan secara tidak langsung merupakan pendekatan yang kurang setia dengan teks asal. Pendekatan ini membenarkan penterjemah mengadaptasi, mengubahsuai, menokok tambah dan membuang unsur-unsur morfologi, sintaksis, semantic, stilistik dan bentuk wacana asal. Pendekatan ini menekankan pembaca sasaran sebagai khalayak utama bagi sesebuah karya terjemahan dan penterjemah adakalanya mentafsir bagi pihak pembaca sasaran (http://pismpbm.blogspot.com/2009/11/modul-bmm3112-sejara perkembangan-bm.html [ 29 Mei 2013]). Dalam kajian ini, pengkaji mengetengahkan pendekatan terjemahan dinamis dan bebas yang merupakan sebahagian dari pendekatan dalam terjemahan secara tidak langsung.

Terjemahan Dinamis
Terjemahan dinamis ialah terjemahan yang mementingkan persamaan dari aspek jumlah maklumat iaitu tiada maklumat yang tertinggal atau ditokok tambah terhadapnya meskipun jumlah perkataan yang dihasilkan tidak menyamai jumlah perkataan asal teks sumber (Ainon Muhammad. 1987: 10). Terjemahan dinamis menurut Newmark (1981) adalah bertujuan untuk menghasilkan pada pembaca sasaran kesan yang sehampir mungkin seperti yang diperoleh oleh pembaca teks asal.


Ayat
Teks Terjemahan
Teks Asal
11
Yakni keampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan tanpa berterusan. Dan pahala yang mulia kerana takut kepada Allah walaupun dia tidak melihatNya  dan kerana kesanggupannya mengikut al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah. Takut kepada Allah dan mengikut al-Qur’an merupakan dua perkara yang berkembar di dalam hati. Sebaik sahaja perasaan takut mengambil tempat di dalam hati dia akan terus iringkannya dengan tindakan melaksanakan perintah yang diturunkan Allah dan berjalan dengan lurus dan jujur mengikut jalan yang dikehendaki Allah.

المغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير مصر. والأجر الكريم على خشية الرحمن بالغيب. واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكر. وهما متلازمان في القلب. فما تحل خشية الله في قلب إلا ويتبعها العمل بما أنزل. والاستقامة  على النهح الذي أراد.

Teks Asal :                      
والأجر الكريم على خشية الرحمن بالغيب. واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكر. وهما متلازمان في القلب .وهما متلازمان في القلب
                                                                                                      
Teks Terjemahan : 
Takut kepada Allah dan mengikut al-Qur’an merupakan dua perkara yang berkembar di dalam hati.

Ulasan: Dalam ayat ini, terjemahan dinamis dilakukan iaitu penterjemah menghasilkan pada pembaca sasaran kesan yang sehampir mungkin seperti yang diperoleh oleh pembaca teks asal. Walau bagaimanapun, pemilihan frasa dua perkara yang berkembar adalah kurang tepat meskipun ia dapat difahami dengan baik oleh pembaca sasaran.

Terjemahan Bebas
Terjemahan bebas menumpukan kepada teks sasaran agar teks kelihatan bersahaja, sejadi,  dan memudahkan pembaca sasaran. Perkataan di dalam teks asal kurang diberi perhatian. Kaedah ini berbeza dari kaedah terjemahan secara harfiah dan literal. Penterjemah mengambil isi, dan maklumat penting sahaja dalam teks sumber tetapi mengubah, mengadaptasi, membuang, dan membetulkan segala bentuk dan struktur nahu asal. Penterjemah berusaha menyampaikan maklumat dengan segala kemampuan dan kreativiti yang dimiliki olehnya (http://pismpbm.blogspot.com/2009/11/modul-bmm3112-sejara perkembangan-bm.html [ 29 Mei 2013]).

Ayat
Teks Terjemahan
Teks Asal
4
Allah s.w.t memperkenalkan dirinya kepada para hambaNya di tempat-tempat yang seperti ini supaya mereka memahami hakikat al-Qur’an yang diturunkan kepada mereka. Allah itu Maha Perkasa. Dia berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendakinya dengan tujuan untuk mengurniakan rahmat kepada mereka dalam apa sahaja yang dilakukanNya.
يعّرف الله عباده بنفسه في مثل هذا المواضع ، ليدركوا حقيقة ما نزّل إليهم. فهو العزيز القوي الذي يفعل ما يريد. وهو الرحيم بعباده الذي يفعل بهم ما يفعل، وهو يريد بهم الرحمة فيما يفعل.

Teks Asal :
فهو العزيز القوي الذي يفعل ما يريد. وهو الرحيم بعباده الذي يفعل بهم ما يفعل، وهو يريد بهم الرحمة فيما يفعل.
Teks Terjemahan :
Dia berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendakinya dengan tujuan untuk mengurniakan rahmat kepada mereka dalam apa sahaja yang dilakukanNya.

Ulasan: Di dalam ayat ini, penterjemah dilihat menggunakan kaedah terjemahan secara bebas dengan mengubah, mengadaptasi dan membuang perkataan-perkataan tertentu di dalam struktur nahu asal bagi menghasilkan padanan yang mudah difahami oleh pembaca sasaran. Perkataan yang dibuang dan diadaptasi  dalam teks terjemahan :  وهو الرحيم بعباده الذي يفعل بهم ما يفعل

Laras Bahasa Terjemahan
Laras bahasa merujuk kepada cara atau gaya penggunaan sesuatu bahasa menurut situasi bahasa itu digunakan dan bidang yang diperkatakan. Laras bahasa berubah selaras dengan perubahan- perubahan sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Ure & Ellis dalam Nik Safiah (2006), menganggap laras sebagai jenis-jenis bahasa yang digunakan mengikut situasi-situasi yang berlainan. Fungsi laras bahasa adalah berbeza-beza mengikut bidang yang hendak diperkatakan seperti bidang ketenteraan, sains, komersial, agama dan lain-lain. Ciri-ciri sesuatu laras boleh dikenal pasti melalui peristiwa bahasa dan situasi penggunaan bahasa itu.

Menurut Ainon Muhammad (1987), setiap bidang kegiatan manusia mempunyai laras bahasa tertentu. Laras bahasa ini ialah perkataan-perkataan yang digunakan dengan pengertian khusus pada sesuatu bidang sahaja. Perkataan-perkataan ini turut diguna pada bidang-bidang lain namun membawa maksud yang berbeza di antara satu bidang dan bidang yang lain. Laras bahasa membuktikan kemampuan sesuatu bahasa untuk menyampaikan berbagai makna (Ainon Muhammad. 1987: 107).  Dalam kajian ini, pengkaji akan mengetengahkan laras bahasa agama dan sastera yang digunapakai di dalam terjemahan tafsir surah Yasin dalam Tafsir fi Zilal al-Qur’an.

Laras Bahasa Agama
Laras bahasa agama mengandungi beberapa istilah agama. Banyak istilah yang digunakan dipinjam daripada bahasa Arab. Struktur ayatnya juga banyak dipengaruhi oleh struktur bahasa Arab. Wacana jenis ini banyak digunakan untuk menerangkan sebarang topik yang ada kaitan dengan agama termasuklah tentang akidah, fiqh,  kisah-kisah Nabi dan para sahabat (http://share.pdfonline.com/dc17459bd5864672b294346d777d7df0/08_Tajuk_6_Laras_Bahasa.pdf.
 [29 Mei 2013].
                              

Ayat
Teks Terjemahan
Teks Asal
12
Allah menegaskan tentang kepastian berlakunya kebangkitan selepas mati dan kehalusan hisab Allah yang tiada suatu pun yang akan terlepas darinya. Persoalan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati merupakan salah satu persoalan yang menimbulkan perdebatan yang memakan waktu yang amat panjang. Di dalam surah ini telah disebut berbagai-bagai contohnya. Al-Qur’an mengingatkan mereka bahawa segala perbuatan yang dilakukan oleh mereka dan segala kesan-kesan yang ditinggalkan perbuatan-perbuatan mereka semuanya dicatat dan dihitung satu persatu, tiada satu pun perbuatan yang terlepas darinya atau dilupakannya. Allah s.w.tlah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati dan Dialah yang mencatatkan segala perbuatan yang dilakukan mereka dan kesan-kesannya. Dialah yang menghitungkan satu persatu perbuatan mereka dan merekodkannya. Oleh itu semua perkara ini pasti berlaku mengikut cara yang layak dengan urusan yang dikendalikan oleh tangan qudrat Allah.
هنا يؤكد وقوع البعث ودقة الحساب الذي لا يفوته شيء.وإحياء الموتى هو إحدى القضايا التي استغرقت جدلا طويلا.وسيرد منه في هذه السورة أمثلة منوعة. وهو ينذرهم  أن كل ما قدمت أيديهم من عمل، وكل ما خلفته أعمالهم من آثار ، كلها تكتب وتحصى ، فلا يند منها شيء ولا ينسى. والله سبحانه هو الذي يحي الموتى ، وهو الذي يكتب ما قدموا وآثارهم، وهو الذي يحصي كل شيء ويثبته. فلا بد إذن من وقوع هذا كله على الوجه الذي يليق بكل ما تتولاه يد الله.
                        

Teks Asal :
فلا بد إذن من وقوع هذا كله على الوجه الذي يليق بكل ما تتولاه يد الله.                        

Teks Terjemahan : Oleh itu semua perkara ini pasti berlaku mengikut cara yang layak dengan urusan yang dikendalikan oleh tangan qudrat Allah.

Ulasan: Laras bahasa yang digunakan dalam pemilihan padanan bagi menterjemahkan يد الله  adalah laras agama kerana merupakan istilah yang dibahaskan dalam ilmu tauhid dan akidah. Perkataan يد الله diterjemahkan sebagai tangan qudrat Allah. Walaubagaimanapun, ia boleh menimbulkan ketaksaan tanpa penjelasan dari penterjemah.

Laras Bahasa Sastera
Laras bahasa sastera mempamerkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Bahasanya merangkumi bentuk naratif, deskriptif, preskriptif, dramatik dan puitis. Laras bahasa sastera klasik banyak menggunakan kata-kata yang sudah tidak digunakan kini. Penggunaan kata-katanya banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit dan bahasa Arab. Laras bahasa sastera moden pula banyak menggunakan bunga-bunga bahasa yang terkandung dalamnya bentuk bahasa figuratif. Namun begitu, dalam rencana berbentuk kritikan sastera, bentuk bahasanya lebih berbentuk formal dan ilmiah. Bentuk-bentuk  karya kreatif seperti cerpen, novel, filem, teater dan puisi 
[29 Mei 2013].

Ayat
5
Teks Terjemahan
Teks Asal

Hikmat diturunkan al-Qur’an ialah untuk memberi amaran dan menyampaikan dakwah. Kelalaian merupakan penyakit yang amat merosakkan hati kerana hati yang lalai ialah hati yang lumpuh dari menjalankan tugasnya, lumpuh dari daya menerima dan menyambut. Dia bertembung dengan bukti-bukti hidayat di tengah jalan yang dilaluinya tanpa disedari dan difahaminya dan tanpa bergerak untuk menyambutnya. Kerana itulah amaran itu amat sesuai untuk menghadapi kelalaian kaum Musyrikin Makkah itu. Mereka telah berlalu generasi demi generasi tanpa diberikan peringatan dan amaran. Mereka adalah dari zuriat keturunan Ismail. Mereka tidak dipimpin oleh mana-mana Rasul selepas Nabi Ismail a.s. Justeru itu, amaran dan peringatan boleh menyedarkan orang-orang yang lalai dan tidur nyenyak di dalam kelalaian, di mana datuk nenek mereka tidak pernah didatangi Rasul.
فأما حكمة هذا التنزيل فهي الإنذار والتبليغ.والغفلة أشد ما يفسد القلوب. فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته. معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة. تمر به دلائل الهدى أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركها. ودون أن ينبض أو يستقبل . ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم. الذين مضت الأجيال دون أن ينذرهم منذر، أو بينهم منبه. فهم من ذرية إسماعيل ولم يكن لهم بعده من رسول. فالإنذار قد يوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة ، الذين لم يأتهم ولم يأت آبائهم نذير.

Teks Asal :
 فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته. معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة.
Teks Terjemahan :       
Hati yang lalai ialah hati yang lumpuh dari menjalankan tugasnya, lumpuh dari daya menerima dan menyambut.

Ulasan : Laras bahasa yang digunakan adalah laras bahasa sastera. Penterjemah mengekalkan laras bahasa yang digunakan oleh penulis asal teks. Perkataan معطل diterjemahkan sebagai lumpuh mengandungi unsur kiasan kerana hati pada hakikatnya tidak lumpuh secara hakiki dan ia mengandungi makna tersirat.
                       
KESIMPULAN
Penghasilan terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an – Di Bawah Bayangan al-Qur’an merupakan satu usaha murni dan penting bagi memenuhi keperluan masyarakat untuk memahami al-Quran dengan baik. Penterjemahan teks agama khususnya al-Quran dan al-Hadith memerlukan penelitian dan penjagaan yang rapi bagi mengelakkan berlakunya kekeliruan, pencemaran dan penyelewengan terhadap al-Qur’an. Justeru itu, penterjemah mestilah memiliki kelayakan dalam disiplin ilmu berkaitan bagi memastikan proses penterjemahan yang dilakukan berpandukan kepada kaedah penterjemahan yang betul selari dengan kehendak syariat.

Di dalam usaha penterjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an, Yusoff Zaky Yacob mempunyai garis panduan yang tersendiri bagi menghasilkan terjemahan yang bertepatan dengan maksud sebenar karya tersebut iaitu penghasilan karya terjemahan yang tepat melalui penyampaian makna yang bersesuaian dengan makna dalam teks sumber serta jelas penyampaiannya melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan dapat difahami oleh pengguna bahasa sasaran.


RUJUKAN                      
Ainon Muhammad. 1987. Panduan Menterjemah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azhar bin Muhammad dan Zulfikri bin Hassan. 2010. Metode Terjemahan Tafsir Arab-Melayu : Satu Kajian Terhadap Tafsir fi Zilal al-Qur’an – Di Bawah Bayangan al-Qur’an oleh Yusoff Zaky Yacob.

Asmadi Yakob dan Mustaffa Abdullah.2011. Yusoff Zaky Yacob : Dian yang Tak Kunjung Padam. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Shukri Hanapi. 2003. Terjemahan al-Qur’an Dalam Pelbagai Perspektif. Kuala Lumpur : Utusan Publications and Distributors Sdn.Bhd.

Muhammad Bukhari Lubis, Mohd Fauzi Jumingan dan Khairunnawa Mohamed 1998. Penerjemahan Arab- Melayu- Arab; Peraturan dan Dasar. Selangor : Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Sayyid Qutb. 1978. Tafsir fi Zilal al-Qur’an. Jil.5. Qahirah : Dar al-Syuruk.

Yusoff Yacob Zaky. 2000. Terjemahan Tafsir fi Zilal al-Qur’an - Di Bawah Bayangan al-Qur’an. Jil. 13. Kelantan : Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

No comments: