Thursday, July 4, 2013

Pengguguran Janin Kerana Kecacatan


Nik Norimah Tuan Mat
Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam 
Fakulti Pengajian Islam, UKM
Persoalan Fiqh Semasa
1.1                    PENGENALAN
Secara umumnya, pengguguran janin diharamkan di dalam Islam. Pelbagai pendapat dikemukakan oleh para fuqaha’ bersandarkan kepada nas-nas syarak. Hasil penelitian terhadap pendapat yang dikemukakan oleh para fuqaha’ ini terdapat pengecualian dalam masalah pengguguran yang dilakukan dengan alasan perubatan untuk memelihara kesihatan ibu khususnya melalui pengguguran terapeutik iaitu penamatan sesuatu kehamilan sebelum janin dapat hidup. Di dalam istilah perubatan ia dikenali sebagai fetal viability. Pengguguran terapeutik ini dilakukan bertujuan menyelamatkan nyawa ibu, memelihara kesihatan ibu, menamatkan sesuatu kehamilan yang akan menyebabkan bayi dilahirkan dengan kecacatan yang tidak meneruskan kehidupan atau dikaitkan dengan tahap kematian yang signifikan, menamatkan suatu kehamilan yang tidak dapat hidup (nonviable pregnancy) atau memilih untuk mengurangkan kehamilan kembar (multifetal pregnancy). Kajian ini bertujuan menganalisa pandangan fuqaha terhadap hukum pengguguran bayi di dalam Islam dengan menyentuh persoalan pengguguran janin disebabkan kecacatan sebagaimana yang dapat dikesan melalui perubatan moden masa kini.

1.2           LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN KAJIAN
Kemajuan dan perkembangan dalam bidang perubatan menghasilkan pelbagai kaedah baru antaranya ialah kemampuan untuk mengesan kecacatan janin di dalam kandungan ibu. Justeru itu, keadaan ini  menimbulkan satu persoalan fiqh semasa iaitu berkaitan hukum pengguguran bayi disebabkan kecacatan.

1.3           MATLAMAT KAJIAN
Kajian ini bertujuan menjelaskan definisi pengguguran janin mengetengahkan hukum asal pengguguran janin di dalam Islam di samping mengemukakan jawapan kepada persoalan baru yang timbul iaitu pengguguran janin disebabkan kecacatan tertentu bagi memberi penjelasan kepada umum.
   
1.4             OBJEKTIF KAJIAN
1.Menjelaskan definisi janin dan pengguguran janin
2.Meninjau pandangan dan hujah para fuqaha berkaitan hukum pengguguran janin
3.Mengemukakan permasalahan fiqh semasa berkaitan pengguguran janin disebabkan kecacatan dengan menyatakan jenis-jenis kecacatan yang dapat dikenalpasti melalui keadah perubatan.
4.Menilai pandangan– pandangan yang ada di dalam Islam bagi menjelaskan permasalahan pengguguran janin disebabkan kecacatan.
5.Membuat analisa dan rumusan terhadap hasil kajian yang dijalankan.

1.5      PERSOALAN KAJIAN

Di sini terdapat beberapa persoalan yang diutarakan oleh penulis terhadap penulisan ini. Di antara persoalannya ialah:

a.       Apakah yang dimaksudkan dengan janin dan pengguguran janin?
b.      Apakah hukum pengguguran menurut pandangan fuqaha?

1.6      KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini amat penting kerana ia merupakan isu fiqh semasa yang berlegar dalam kalangan masyarakat masa kini ini bagi memberi penjelasan berkaitan hukum pengguguran janin di dalam Islam khususnya disebabkan kecacatan yang ada pada janin tersebut.

1.7    SKOP KAJIAN

Penulisan ini adalah merupakan satu penulisan ilmiah yang berbentuk kajian perpustakaan. Skop kajian ini memfokuskan maklumat-maklumat tentang pengguguran janin dengan memberi penekanan kepada hukum pengguguran janin di dalam Islam.  

1.8 METODOLOGI KAJIAN

Untuk mengumpulkan data dan mendapatkan maklumat yang tepat, beberapa metodologi kajian perlu digunakan. Justeru, untuk tujuan penulisan ini, penulis menggunakan metodologi :

1.        Diskripsi dan analisis
Metodologi ini digunakan untuk memahami pengertian pengguguran janin dan menganalisa pandangan para fuqaha terhadap hukum pengguguran janin.

2.    Kajian perpustakaan
Penulis melakukan kajian perpustakan bagi mencari dan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk penulisan. Antara bahan yang terlibat dalam pencarian maklumat ini ialah buku, artikel, internet dan sebagainya.BAB II
JANIN DAN PENGGUGURAN JANIN

2.1       PENGENALAN
Pengguguran janin dalam kalangan wanita khususnya wanita Islam merupakan semakin meningkat dewasa ini. Ia merupakan satu persoalan fiqh semasa yang memerlukan penelitian terhadap hukum dari para fuqaha bagi membendung penularannya dalam kalangan umat Islam. Justeru itu, dalam bab ini definisi janin dan pengguguran janin diperjelaskan bagi memberi maklumat mengenai persoalan ini.

2.2       DEFINISI JANIN
Menurut Mu‘jam Lughah al Fuqaha, janin ialah bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. Dinamakan sebagai janin kerana keadaannya yang tersembunyi di dalam perut ibunya ( Mat Saad Abd. Rahman. 1988: 61). Ada kesamaan istilah ‘fetus’ dalam bahasa Inggeris dengan istilah janin dalam bahasa Arab. Janin di dalam bahasa Arab ialah kata tunggal sementara ajinnah ialah kata jamak yang menunjukkan banyak (Abul Fadl Mohsin Ibrahim.1995 : 108). Dari segi bahasa, ia bermaksud tertutup atau tersembunyi. Maka berdasarkan definisi ini, janin terdiri dari sesuatu yang sedang tumbuh dalam rahim ibu sejak ia tersenyawa sehingga dilahirkan. Firman Allah s.w.t :

tûïÏ%©!$# tbqç7Ï^tGøgs uŽÈµ¯»t6x. ÉOøOM}$# |·Ïmºuqxÿø9$#ur žwÎ) zNuH©>9$# 4 ¨bÎ) y7­/u ßìźur ÍotÏÿøóyJø9$# 4 uqèd ÞOn=÷ær& ö/ä3Î/ øŒÎ) /ä.r't±Sr& šÆÏiB ÇÚöF{$# øŒÎ)ur óOçFRr& ×p¨ZÅ_r& Îû ÈbqäÜç/ öNä3ÏG»yg¨Bé& ( Ÿxsù (#þq.tè? öNä3|¡àÿRr& ( uqèd ÞOn=÷ær& Ç`yJÎ/ #s+¨?$# ÇÌËÈ  
Maksud: (Iaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil (yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan). Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas keampunanNya. ia lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak ia mencipta kamu (berasal) dari tanah, dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian dalam perut ibu kamu; maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu (bahawa kamu suci bersih dari dosa). Dia lah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertaqwa (32).
                                                                                                                                   (Al-Najm :32)

Dari segi teknik, sains berpendapat tahap janin terbentuk ketika usia nyawa itu lapan minggu sehingga dilahirkan dan pada ketika itu janin memiliki semua sifat- sifat manusia. Sementara dari sudut perundangan, terdapat tiga pandangan iaitu pertama, janin ialah sesuatu yang terdapat dalam rahim. Kedua, menurut Imam Syafie tahap di mana nyawa di dalam rahim boleh dipanggil sebagai janin ialah tahap al-mudghah iaitu segumpal darah dan al-‘alaqah (sesuatu yang terikat) dan kelihatan seperti manusia, memiliki anggota-anggota seperti jari, kuku, mata atau sesuatu yang seumpama itu. Manakala pendapat ketiga menurut al Nuwayri yang mengatakan perkataan janin digunakan oleh golongan cerdik pandai bagi sesuatu yang wujud di dalam rahim setelah diberikan nyawa. Al-Qur’an merujuk kepada janin secara umum. Daripada tiga pandangan yang dikemukakan, pandangan Imam Syafie merupakan tafsiran yang paling hampir dengan kefahaman saintifik masa kini (Abul Fadl Mohsin Ibrahim.1995 : 109).

2.2.1    Analisis Tahap-tahap Pertumbuhan Janin
Di dalam penulisan ini tahap-tahap pertumbuhan janin dapat dilihat berdasarkan analisis saintifik, analisis al-Qur’an dan analisis hadith.
i.                    Analisis Saintifik
Dari sudut sains, kehidupan seseorang manusia boleh diletakkan di antara kontinum persenyawaan dan mati. Terdapat empat tahap perkembangan janin iaitu zygote, blastocyst, embrio dan janin. Zygote ialah ovum wanita yang telah disenyawakan oleh sperma lelaki dalam tiub fallopian wanita selama tiga hari dan pemecahan sel mula berlaku. Blastocyst ialah tahap bermulanya zygote terlekat di rahim di mana pemecahan sel berlaku dengan lebih pantas. Kebanyakan zygote tidak melekat dan keluar melalui haid. Embrio ialah tahap selepas dua minggu persenyawaan serta berlaku perbezaan organ. Semua organ yang akan dimiliki terjadi dalam bentuk yang paling asas di akhir minggu keenam. Janin ialah tahap yang bermula pada minggu kelapan sampai kelahiran yang mana pertumbuhan berlaku secara berterusan. Ia merupakan satu tahap persediaan untuk kelahiran sesuatu yang telah bermula (Abul Fadl Mohsin Ibrahim.1995 : 110).

ii.                  Analisis al -Qur’an
Firman Allah s.w.t merujuk kepada pertumbuhan janin sebagaimana berikut :
ôs)s9ur $oYø)n=yz z`»|¡SM}$# `ÏB 7's#»n=ß `ÏiB &ûüÏÛ ÇÊËÈ   §NèO çm»oYù=yèy_ ZpxÿôÜçR Îû 9#ts% &ûüÅ3¨B ÇÊÌÈ   ¢OèO $uZø)n=yz spxÿôÜZ9$# Zps)n=tæ $uZø)n=ysù sps)n=yèø9$# ZptóôÒãB $uZø)n=ysù sptóôÒßJø9$# $VJ»sàÏã $tRöq|¡s3sù zO»sàÏèø9$# $VJøtm: ¢OèO çm»tRù't±Sr& $¸)ù=yz tyz#uä 4 x8u$t7tFsù ª!$# ß`|¡ômr& tûüÉ)Î=»sƒø:$# ÇÊÍÈ  
Maksud : Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah ( 12) Kemudian Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada penetapan Yang kukuh (13) Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu Dengan daging. setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta ( 14).
                                                                                                             (al-Mukminun : 12-14)
$ygƒr'¯»tƒ â¨$¨Z9$# bÎ) óOçFZä. Îû 5=÷ƒu z`ÏiB Ï]÷èt7ø9$# $¯RÎ*sù /ä3»oYø)n=yz `ÏiB 5>#tè? §NèO `ÏB 7pxÿõÜœR §NèO ô`ÏB 7ps)n=tæ ¢OèO `ÏB 7ptóôÒB 7ps)¯=sƒC ÎŽöxîur 7ps)¯=sƒèC tûÎiüt7ãYÏj9 öNä3s9 4 É)çRur Îû ÏQ%tnöF{$# $tB âä!$t±nS #n<Î) 9@y_r& wK|¡B §NèO öNä3ã_̍øƒéU WxøÿÏÛ ¢OèO (#þqäóè=ö7tFÏ9 öNà2£ä©r& ( Nà6ZÏBur `¨B 4¯ûuqtGムNà6ZÏBur `¨B Štãƒ #n<Î) ÉAsŒör& ̍ßJãèø9$# Ÿxøx6Ï9 zNn=÷ètƒ .`ÏB Ï÷èt/ 8Nù=Ïæ $\«øx© 4 ts?ur šßöF{$# ZoyÏB$yd !#sŒÎ*sù $uZø9tRr& $ygøŠn=tæ uä!$yJø9$# ôN¨tI÷d$# ôMt/uur ôMtFt6/Rr&ur `ÏB Èe@à2 £l÷ry 8kŠÎgt/ ÇÎÈ  
Maksud : Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang kebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan; (Kami jadikan secara yang demikian) kerana Kami hendak menerangkan kepada kamu (kekuasaan kami); dan Kami pula menetapkan Dalam kandungan rahim (ibu Yang mengandung itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa; dan (dalam pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. dan (ingatlah satu bukti lagi); Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila Kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya (dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh), dan menjadi suburlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai ( 5 ).

iii.                Analisis Hadith
Terdapat dua hadith utama yang merujuk kepada pertumbuhan janin secara khusus iaitu  (Abul Fadl Mohsin Ibrahim.1995 : 113):
عنْ أَبي عَبْدِ الرحمنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صلَّى الله عليهِ وسَلَّمَ وهو الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ: (( إِنَّ أَحَدَآُمْ یُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ یَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ یَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ یَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ یُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ  الرُّوْحَ.

Maksud : Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Mas’ud r.a beliau berkata : Rasulullah s.aw telah bersabda dan Baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan (dipercayai) : Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat lalu dia menghembuskan padanya ruh.

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا
 وَلَحْمهَا وَعِظَامَهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ؟
فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ.
ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلاَ يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلاَ يَنْقُصُ.

Maksud : Ketika nuthfah telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah mengutus satu malaikat mendatangi nuthfah tersebut. Kemudian Allah akan membentuk tubuhnya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan juga tulangnya. Setelah itu malaikat (yang diutuskan kepada janin) bertanya: “Ya Tuhan, (apakah janin yang berada dalam rahim ini) lelaki atau perempuan?” Maka Tuhanmu menentukan menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi: “Ya Tuhan, bagaimana dengan ajalnya?”' Maka Tuhanmu mengatakan apa yang menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi; “Ya Tuhan, bagaimana dengan rezekinya?” Maka Tuhanmu menentukan menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa selembar catatan yang di tangannya tanpa menambah mahupun mengurangi apa telah diperintahkan Allah untuk mencatatnya.
                                               
2.2.2    Peringkat Pertumbuhan Janin
i.         Nutfah
Menurut Muntasar (1973), nutfah  ialah cecair yang bersih. Ia dikenali oleh masyarakat Melayu sebagai mani manakala menurut ahli embriologi, ia dikenali sebagai spermatozoon yang disebut sebagai sperma. Al-Qurtubi mentafsirkan nutfah sebagai setitis sperma. Persenyawaan kedua-dua benih akan mencantumkan pasangan-pasangan kromosom. Daripada percantuman kromosom akan terhasil satu organism lain iaitu zigot yang menyamai istilah nutfah amshaj yang dinyatakan di dalam al-Qur’an. Ia merupakan hasil daripada percampuran antara nutfah lelaki dan benih perempuan ( Zaiton Said @ Mat Ali. 2002 : 7). Firman Allah s.w.t :
$¯RÎ) $oYø)n=yz z`»|¡SM}$# `ÏB >pxÿôÜœR 8l$t±øBr& ÏmÎ=tGö6¯R çm»oYù=yèyfsù $JèÏJy #·ŽÅÁt/ ÇËÈ  
Maksud: Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan), serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipan-kewajipan); oleh itu maka Kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat (12).    
                                                                                                                               (al-Insaan : 2)

Setelah selesai persenyawaan, zigot akan terus menjadi semakin mengecil sehingga terbentuk selonggok sel dan seterusnya ia akan berganda perlahan-lahan memasuki rongga rahim ( Zaiton Said @ Mat Ali. 2002 : 8).
ii.         Alaqah

Alaqah adalah suatu perkataan bahasa Arab yang bermaksud sesuatu yang melekat atau bergantung kepada sesuatu yang lain. Di dalam istilah sains, ia dikenali sebagai implantasi (pembenaman). Peringkat ini dianggarkan berlaku pada minggu ketiga kehamilan iaitu pada penghujung minggu pertama persenyawaan menurut ahli perubatan ( Zaiton Said @ Mat Ali. 2002 : 8) dan ia tidak menyalahi sabda Rasulullah s.a.w mengenai tempoh masa ini sebagaimana berikut: :


iii.                Mudghah
Mudghah berdasarkan al-Qur’an mengandungi dua keadaan iaitu mudghah mukhalaqah (pembentukan organ) dan mudghah ghair mukhalaqah (segumpal darah yang tidak sempurna). Secara ringkas, mudghah ialah peringkat pembentukan janin. Syed Qutb (1978) menjelaskan bahawa perpindahan dari peringkat alaqah kepada mudghah berlaku apabila mudghah berubah menjadi darah beku yang bercampur. Pembentukan ini dianggarkan berlaku ketika janin sudah berusia lima dan tujuh minggu dan ia berlanjutan sehingga ia semakin membesar dan saiz binaan-binaannya akan semakin sempurna ( Zaiton Said @ Mat Ali. 2002 : 9).

iv.                Peringkat Tiupan Nyawa (Roh)
Setelah melalui ketiga-tiga peringkat pertumbuhan sebagaimana dinyatakan sebelumnya, janin akan menjadi semakin sempurna melalui tiupan roh kepadanya.  Tiupan ini merupakan satu keistimewaan yang membezakan penciptaan manusia berbanding makhluk yang lain. Ulama’ bersepakat bahawa peniupan roh berlaku setelah janin berusia 120 hari. Ia mempunyai kaitan dengan kemunculan pergerakan-pergerakan janin yang dibuktikan oleh kajian sains. Ibn Qayyim menjelaskan bahawa pergerakan-pergerakan ini merupakan petanda janin sudah mula hidup ( Zaiton Said @ Mat Ali. 2002 : 10).

2.3       DEFINISI PENGGUGURAN
Pengguguran menurut Kamus Dewan (2007) berasal dari perkataan gugur yang membawa maksud jatuh sebelum masak, luruh, buang atau hilang. Definisi gugur untuk kajian ini ialah lahir sebelum cukup bulan. Perkataan menggugurkan pula bermaksud mengeluarkan anak sebelum cukup bulan dengan sengaja. Menurut Oxford Dictionary of Law, pengguguran didefinisikan sebagai penamatan kehamilan, keguguran atau pembuangan janin daripada rahim sebelum tamat tempoh kehamilan yang normal. Menurut Saif al Din al Siba ‘i, pengguguran bermaksud tindakan menamatkan kehamilan seseorang perempuan dengan terkeluarnya kandungan rahimnya yang terdiri dari janin dan lain-lain lagi ( Mat Saad Abd. Rahman. 1988: 61).

Di dalam bahasa Arab, pengguguran dikenali sebagai al-ijhad. Dari sudut pemakaiannya dalam aspek linguistik adalah suatu kata terbitan (masdar) dari perkataan ajhada yang bermaksud menggugurkan kandungan yang belum selesai kejadiannya (Imran Razi bin Che Ibrahim.2003: 54). Abd al-Qadir ‘Audah menyatakan kesempurnaan pengguguran berlaku apabila keluar janin itu dari kandungan perut ibunya sama ada dalam keadaan hidup ataupun mati meskipun kedua-dua keadaan ini mempunyai hukum yang berlainan ( Mat Saad Abd. Rahman. 1988: 62).
     
2.4       KESIMPULAN

Hasil penelitian terhadap definisi janin dan pengguguran, dapatlah disimpulkan bahawa pengguguran janin ialah satu tindakan mengeluarkan janin dari perut ibunya sebelum waktu kelahiran yang sepatutnya.BAB III

HUKUM PENGGUGURAN JANIN

3.1       PENGENALAN
Para fuqaha Islam telah banyak membincangkan hukum pengguguran janin. Kaedah usul fiqh juga telah menggariskan satu prinsip iaitu لا ضرار ولا ضرار   iaitu tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat mudarat kepada diri dan memudaratkan orang lain. Pengguguran adalah satu proses yang memudaratkan janin kerana tindakan ini bertujuan untuk mematikannya. Bahkan, ia juga memudaratkan nyawa ibu kerana dalam sesetengah situasi, perbuatan menggugurkan janin boleh menyebabkan ibu mengalami pendarahan yang teruk dan memudaratkan nyawanya. Oleh itu, penelitian terhadap hukum pengguguran janin di dalam Islam amatlah penting bagi mengelakkan kesilapan mahupun tindakan secara melulu dalam persoalan pengguguran janin ini yang akan mengakibatkan pelakunya menanggung dosa besar di sisi Allah.

3.2       Pengguguran Menurut Ulama Fiqh
Menurut Mohammed Mekki Naciri, kitab-kitab fiqh berbagai mazhab sepakat bahawa pengguguran tidak dibolehkan kecuali ia disebabkan oleh alasan yang benar. Manakala menurut Prof. Dr. Yusuf al-Qardawi, semua fuqaha mengharamkan pengguguran setelah janin bernyawa. Justeru itu, orang Islam tidak boleh melakukan pengguguran  kerana ia merupakan satu jenayah terhadap makhluk bernyawa dan sempurna (Abul Fadl Mohsin Ebrahim. 1995: 131).
i.                    Mazhab Hanafi
Menurut Ibn ‘Abidin yang merupakan salah seorang ahli fiqh mazhab Hanafi mengatakan bahawa keizinan untuk melakukan pengguguran bergantung kepada sebab yang sah iaitu sebelum bulan keempat kehamilan memandangkan tempoh penyusuan bayi. Kehamilan baru meletakkan batas bagi penyusuan. Sekiranya tiada wanita yang boleh menyusukan bayi, ditakuti bayi yang ada akan mati. Di dalam hal ini, wanita dibenarkan menggugurkan janin untuk menyelamatkan bayi yang sedia hidup (Abul Fadl Mohsin Ebrahim. 1995: 131).

ii.                  Mazhab Maliki
Pendapat mazhab Maliki berkaitan pengguguran sebagaimana dijelaskan di dalam Hashiyah al Dasuqi iaitu pengguguran tidak dibenarkan setelah air mani masuk ke dalam rahim walaupun kurang dari tempoh empat puluh hari selepas kehamilan. Setelah bernyawa, pengguguran diharamkan secara mutlak (Abul Fadl Mohsin Ebrahim. 1995: 132).

iii.                Mazhab Hanbali
Ibn Qudamah dalam kitabnya, al Mughni menyatakan pendapat mazhab Hanbali terhadap pengguguran dengan penulisannya : ‘‘ Sesiapa yang memukul perut wanita hamil dan anaknya tergugur, orang berkenaan hendaklah membayar denda (diat). Begitu juga jika wanita hamil meminum ubat yang menyebabkannya keguguran, wanita itu hendaklah membayar denda (diat) (Abul Fadl Mohsin Ebrahim. 1995: 132).

iv.                Mazhab  Shafie
Menurut Imam al-Ghazali di dalam kitab  Ihya’ ‘Ulum al-Din, pencegahan kehamilan tidak sama dengan pengguguran atau wa’d (menanam bayi perempuan hidup-hidup). Ini kerana pengguguran merupakan satu jenayah terhadap makhluk yang hidup. Imam al-Ghazali menyatakan kewujudan mempunyai beberapa tahap. Tahap pertama ialah kemasukan air mani dalam rahim wanita dan percampurannya dengan benih wanita. Pada masa ini, ia sedia menerima nyawa dan perbuatan mengganggunya adalah suatu jenayah. Setelah berlakunya penerimaan nyawa atau roh, penciptaannya disempurnakan dan menggangunya adalah suatu jenayah yang lebih besar. Kemuncak jenayah berlaku apabila janin diasingkan dari ibunya secara hidup-hidup (Abul Fadl Mohsin Ebrahim. 1995: 132).

Menurut al- Buti, pengguguran boleh dibenarkan dalam tiga keadaan sebelum bulan keempat kehamilan iaitu pertama, sekiranya doktor bimbang nyawa ibu terancam akibat kehamilan, Kedua, ditakuti kehamilan akan mendatangkan penyakit kepada ibu. Ketiga, kehamilan baru menjangkau paras hujung penyusuan dan bayi yang sedia ada bergantung kepada susu ibu untuk hidup (Abul Fadl Mohsin Ebrahim. 1995: 133).


3.3       Hukum Menggugurkan Janin Berdasarkan Peringkat Pertumbuhan
Hukum menggugurkan janin di dalam Islam boleh dilihat berdasarkan peringkat-peringkat pertumbuhan janin kepada peringkat sebelum peniupan roh dan peringkat setelah ditiupkan roh. Ini kerana setiap peringkat tersebut mempunyai hukum tersendiri.
3.3.1    Peringkat sebelum peniupan roh
Terdapat perbezaan pendapat ulama Islam dalam membincangkan persoalan pengguguran janin sebelum ia diberi nyawa. Pendapat mereka terbahagi kepada tiga golongan  iaitu:
i.                    Golongan pertama merupakan golongan yang mengharamkan pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin meskipun ia masih belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, sebahagian dari ulama’ Maliki, sebahagian dari ulama’ Hanafi, Ibn Jawzi, Shaltut dan ulama’-ulama’ lain. Hujah yang dikemukakan untuk menguatkan pandangan mereka antaranya ialah hadith Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim iaitu :
عنْ أَبي عَبْدِ الرحمنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صلَّى الله عليهِ وسَلَّمَ وهو الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ: (( إِنَّ أَحَدَآُمْ یُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ یَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ یَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ یَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ یُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ  الرُّوْحَ.

Maksud : Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Mas’ud r.a beliau berkata : Rasulullah s.aw telah bersabda dan Baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan (dipercayai) : Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat lalu dia menghembuskan padanya ruh.


            Menurut al-Tariqi, lafaz hadith ini menunjukkan bahawa tahap penciptaan manusia oleh Allah bermula dengan cairan mani (nutfah). Maka membinasa dan menggugurkannya adalah satu kesalahan.
ii.         Golongan kedua ialah golongan yang membenarkan pengguguran pada setiap peringkat dari kesemua peringkat pertumbuhan janin selagi masih belum ditiupkan roh kepadanya iaitu pada peringkat nutfah, alaqah dan mudghah. Ini merupakan pendapat yang kuat dalam kalangan ulama’ Hanbali dengan hujah:
            a.Setiap yang belum mempunyai nyawa tidak akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dan tidak akan diperhitungkan. Maka, tiada larangan untuk menggugurkannya.

b.Janin yang belum ditiupkan roh kepadanya tidak tergolong dalam kalangan manusia. Maka, tiada larangan untuk menggugurkannya.

ii.                  Golongan ketiga ialah golongan yang membenarkan pengguguran pada peringkat nutfah dan haram pada peringkat alaqah dan mudghah. Pandangan ini terdiri dari ulama’ Maliki serta pendapat yang kuat dalam kalangan ulama’ Hanbali dan Shafie. Terdapat sebahagian ulama Shafie yang membenarkan pengguguran pada peringkat nutfah dan alaqah tetapi diharamkan  pada peringkat mudghah. Pandangan ini disandarkan kepada hadith Rasulullah s.a.w :

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا
 وَلَحْمهَا وَعِظَامَهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ؟
فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ
ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلاَ يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلاَ يَنْقُصُ.

Maksud : Ketika nuthfah telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah mengutus satu malaikat mendatangi nuthfah tersebut. Kemudian Allah akan membentuk tubuhnya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan juga tulangnya. Setelah itu malaikat (yang diutuskan kepada janin) bertanya: “Ya Tuhan, (apakah janin yang berada dalam rahim ini) lelaki atau perempuan?” Maka Tuhanmu menentukan menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi: “Ya Tuhan, bagaimana dengan ajalnya?”' Maka Tuhanmu mengatakan apa yang menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi; “Ya Tuhan, bagaimana dengan rezekinya?” Maka Tuhanmu menentukan menurut kehendak-Nya dan malaikat itu pun mencatatnya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa selembar catatan yang di tangannya tanpa menambah mahupun mengurangi apa telah diperintahkan Allah untuk mencatatnya.

Daripada hadith ini, mereka menyatakan bahawa janin sudah siap terbentuk apabila melebihi 40 hari atau setelah memasuki tempoh masa 40 hari yang kedua. Maka, menurut mereka nutfah boleh digugurkan kerana janin masih belum terbentuk.

3.3.2    Peringkat Setelah Peniupan Roh
Ulama’ telah bersepakat mengharamkan pengguguran janin selepas janin ditiupkan roh kecuali pada keadaan-keadaan yang memudaratkan dan mengancam keselamatan nyawa ibu. Pengharaman ini disepakati dengan beberapa dalil sebagaimana berikut :
a.Firman Allah s.w.t :
* ö@è% (#öqs9$yès? ã@ø?r& $tB tP§ym öNà6š/u öNà6øŠn=tæ ( žwr& (#qä.ÎŽô³è@ ¾ÏmÎ/ $\«øx© ( Èûøït$Î!ºuqø9$$Î/ur $YZ»|¡ômÎ) ( Ÿwur (#þqè=çFø)s? Nà2y»s9÷rr& ïÆÏiB 9,»n=øBÎ) ( ß`ós¯R öNà6è%ãötR öNèd$­ƒÎ)ur ( Ÿwur (#qç/tø)s? |·Ïmºuqxÿø9$# $tB tygsß $yg÷YÏB $tBur šÆsÜt/ ( Ÿwur (#qè=çGø)s? š[øÿ¨Z9$# ÓÉL©9$# tP§ym ª!$# žwÎ) Èd,ysø9$$Î/ 4 ö/ä3Ï9ºsŒ Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ ÷/ä3ª=yès9 tbqè=É)÷ès? ÇÊÎÊÈ  
Maksud : Katakanlah: "Marilah, supaya Aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatupun; dan hendaklah (kamu) membuat baik kepada ibu bapa; dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, (sebenarnya) Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan (zina) - yang terang daripadanya dan yang tersembunyi; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak). Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu memahaminya ( 151 ).
                                                                                                    ( al-An‘am : 151)
Melalui firman Allah ini dapat dilihat pengharaman perbuatan membunuh atau menggugurkan anak bukanlah perkara yang remeh malahan pengharamannya perlu diambil berat kerana ia diiringi ayat yang mengharamkan perbuatan mensyirikkan Allah (Basri Ibrahim. 2007: 84).

b.Fatwa ulama’
Mahmud Shaltut dan Hassan Hathut mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahawa pengguguran yang berlaku selepas persenyawaan dikira sebagai satu kekejaman dan haram hukumnya sekalipun janin tersebut belum ditiupkan roh. Menurut mereka,  proses-proses perkembangan atau pertumbuhan janin yang telah disenyawakan sudah dikira sebagai satu kehidupan yang bersedia untuk menjadi seorang manusia. Pengharaman tersebut dikecualikan dalam keadaan-keadaan terpaksa bagi melindungi atau menyelamatkan nyawa ibu( Zaiton Said @ Mat Ali. 2002 : 50).

3.4       KESIMPULAN

Melihat kepada perbahasan para fuqaha Islam, hukum pengguguran janin terbahagi kepada dua iaitu pengguguran janin yang selepas ditiupkan roh padanya (selepas 120 hari atau 4 bulan). Para ulama bersepakat bahawa pengguguran pada ketika ini adalah haram. Ia dianggap melakukan jenayah kepada makhluk yang hidup, sempurna dan bernyawa tanpa alasan yang munasabah. Haram pengguguran selepas ditiupkan roh iaitu selepas berusia 120 hari (4 bulan). Sekiranya janin hidup ketika digugurkan dan kemudian mati, denda yang dikenakan kepada pelakunya adalah bayaran diat manakala sekiranya janin mati ketika gugur, pelakunya dikenakan bayaran ghurrah.BAB  IV 
KECACATAN JANIN
4.1       PENGENALAN
Melalui kemajuan teknologi biomedik moden, diagnosis prenatal boleh dijalankan dengan hasil yang hampir tepat. Antara teknik-teknik yang digunakan untuk dianogsis ialah Amniocentecis, Fetoscopy, Ultrasound dan X-ray. Justeru itu, pelbagai persoalan timbul berkaitan keguguran pada masa kini. Antaranya adakah keguguran dibenarkan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti :
i.Kemungkinan janin dilahirkan dengan penyakit genetik yang dipindahkan.
ii.Ditakuti atau disyaki kecacatan sewaktu kelahiran
iii.Diagnosis Intra-Uterin, kecacatan janin yang luar biasa.

4.2       PEMBAHAGIAN KECACATAN
Kecacatan menurut ilmu perubatan terbahagi kepada tiga keadaan iaitu kecacatan yang tidak mengancam kehidupan janin, kecacatan yang menyulitkan kehidupan janin selepas kelahirannya tetapi boleh dirawati dan kecacatan yang  mengancam kehidupan janin selepas kelahirannya dan tidak boleh dirawati. Kecacatan pertama dan kedua tidak dikira sebagai pengharus kepada pengguguran manakala kecacatan ketiga pula terdapat perbezaan pandangan di kalangan fuqaha ( Ahmad Tarmizi Taha. t.th: 14).

4.3       HUKUM PENGGUGURAN JANIN KERANA KECACATAN

4.3.1    Dalil Pengharaman Menggugurkan Janin

Ÿwur (#qè=çFø)s? }§øÿ¨Z9$# ÓÉL©9$# tP§ym ª!$# žwÎ) Èd,ysø9$$Î/ 3 `tBur Ÿ@ÏFè% $YBqè=ôàtB ôs)sù $uZù=yèy_ ¾ÏmÍhÏ9uqÏ9 $YZ»sÜù=ß Ÿxsù ̍ó¡ç Îpû È@÷Fs)ø9$# ( ¼çm¯RÎ) tb%x. #YqÝÁZtB ÇÌÌÈ  
Maksudnya : Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia mendapat sepenuh-penuh pertolongan (menurut hukum Syarak).
                                                                                                          (al-Israa’: 33)

Ungkapan ‘ jangan membunuh’ di dalam firman Allah ini adalah satu bentuk larangan. Di dalam ilmu usul telah diperakui tegahan yang tidak mengandungi sebarang bukti  lain yang menyokongnya membawa kepada hukum haram. Ungkapan ‘diri seseorang manusia’ muncul dalam bentuk mufrad yang digabungkan dengan alif lam al-Istighraqiyyah. Di dalam ilmu usul telah diperakui alif lam al-Istighraqiyyah apabila bertemu dengan mufrad, ia membawa maksud umum. Janin dinamakan sebagai ‘ diri seseorang’ dan termasuk ke dalam umum pengharaman di atas. Ungkapan ‘kecuali dengan alasan yang benar’ iaitu alasan yang dibenarkan oleh syarak (Basri Ibrahim. 2007: 81).

Firman Allah :
tûïÏ%©!$#ur Ÿw šcqããôtƒ yìtB «!$# $·g»s9Î) tyz#uä Ÿwur tbqè=çFø)tƒ }§øÿ¨Z9$# ÓÉL©9$# tP§ym ª!$# žwÎ) Èd,ysø9$$Î/ Ÿwur šcqçR÷tƒ 4 `tBur ö@yèøÿtƒ y7Ï9ºsŒ t,ù=tƒ $YB$rOr& ÇÏÑÈ  
Maksudnya : Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya (68).
                                                                                                     ( al-Furqan : 68)

Pembunuhan janin yang cacat merupakan satu bentuk kezaliman, pencerobohan dan pelanggaran terhadap qadar Allah. Pembunuhan janin adalah haram dan tidak harus sama sekali kecuali jika mengekalkannya di dalam kandungan mendatangkan kemudaratan  yang pasti kepada si ibu. Ketika situasi ini berlaku, ia termasuk ke dalam bab pertembungan di antara dua bentuk kemudaratan. Kaedah menyatakan apabila betembung dua bentuk kemudaratan, hendaklah dibendung yang lebih besar kemudaratannya dengan melakukan yang lebih kecil kemudaratannya (Basri Ibrahim. 2007: 82).

Firman Allah :
`tBur ö@çFø)tƒ $YYÏB÷sãB #YÏdJyètGB ¼çnät!#tyfsù ÞO¨Yygy_ #V$Î#»yz $pkŽÏù |=ÅÒxîur ª!$# Ïmøn=tã ¼çmuZyès9ur £tãr&ur ¼çms9 $¹/#xtã $VJŠÏàtã ÇÒÌÈ  
Maksudnya : Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal  ia di dalamnya, dan Allah murka kepadaNya, dan melaknatkannya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar (93)
                                                                                                            ( al-Nisa’: 93)

Menggugurkan janin atas alasan cacat termasuk dalam pengertian membunuh jiwa yang beriman secara sengaja. Orang yang melakukannya, meredhai dan yang menjadi penyebab kepada pengguguran dilakukan kesemuanya termasuk ke dalam amaran keras yang disebutkan di dalam ayat di atas kerana ungkapan ‘sesiapa yang membunuh’ adalah satu syarat manakala ungkapan ‘yang beriman’ pula muncul dalam bentuk nakirah. Lafaz nakirah yang berada di dalam rangkaian ayat syarat bersifat umum. Jiwa yang dibunuh ini dihukumkan sebagai jiwa yang beriman dan tidak harus sama sekali menceroboh dengan cara membunuhnya. Justeru, sesiapa yang menceroboh dan membunuh jiwa tersebut termasuklah ke dalam amaran keras yang terdapat di dalam ayat tersebut (Basri Ibrahim. 2007 : 83).

Firman Allah :

ôs% uŽÅ£yz tûïÏ%©!$# (#þqè=tGs% öNèdy»s9÷rr& $Jgxÿy ÎŽötóÎ/ 5Où=Ïæ (#qãB§ymur $tB ÞOßgs%yu ª!$# ¹ä!#uŽÏIøù$# n?tã «!$# 4 ôs% (#q=|Ê $tBur (#qçR$Ÿ2 šúïÏtGôgãB ÇÊÍÉÈ    
Maksud: Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka kerana kebodohan, lagi tidak berpengetahuan (sedang Allah yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya), dan juga (rugilah orang-orang yang) mengharamkan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka, dengan berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya sesatlah mereka, dan tiadalah mereka mendapat petunjuk.
                                                                                                                          (al-An’am : 140)


Di dalam ayat ini, Allah menghukumkan orang yang membunuh jiwa yang tidak berdosa dengan sengaja sebagai orang yang telah rugi di dunia dan akhirat dan mengganggap mereka telah melakukan satu tindakan yang bodoh. Ayat ini tepat mengenai orang yang membunuh jiwa yang tidak berdosa dengan menggunakan hujah syaitan dan was-was iblis. Penolakan ayat ini membuktikan pengharaman melakukan perbuatan tersebut. Ia merupakan satu perbuatan keji, jenayah dan kerugian yang tidak dapat ditampung kecuali dengan taubat nasuha yang ikhlas(Basri Ibrahim.2007 : 83). Ia juga menggambarkan kebodohan akal fikiran dan permainan sangkaan dan khayalan semata-mata tanpa asas dari hadith yang sahih mahupun mana-mana petunjuk (Basri Ibrahim.2007 : 84).

Daripada Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah s.a.w bersabda :
Maksud : Jauhilah daripada melakukan tujuh dosa besar. Para sahabat bertanya Rasulullah s.aw : Apakah dia wahai Rasulullah? Sabda baginda : Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang tidak berdosa kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syarak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita muslimah yang baik dan menjaga kehormatan dan melakukan zina.

Melalui hadith ini, terdapat penjelasan yang jelas mengenai pengguguran janin. Membunuh janin dengan alasan mengelakkan dilahirkan dalam keadaan cacat adalah satu bentuk kerosakan. Tujuan ia dilakukan adalah untuk mendapatkan maslahah iaitu mengelakkan ibu bapa merasa susah hati mahupun menderita ketika mendidik anak tersebut serta mengelakkan mereka merasa sedih dengan keadaan anak yang cacat itu. Justeru itu, di dalam hal ini berlaku pertembungan di antara maslahah dan mafsadah. Berdasarkan kaedah fiqh, membendung kerosakan hendaklah didahulukan berbanding mengutamakan kemaslahatan(Basri Ibrahim.2007 : 87).

Membunuh janin dengan cara menggugurkannya adalah satu kerosakan yang pasti yang bertujuan menolak kerosakan yang belum pasti serta masih samar-samar. Kewujudannya dalam bentuk yang cacat sebagaimana yang digambarkan oleh pakar kedoktoran belum dapat dipastikan kerana ia termasuk dalam perkara ghaib yang hanya diketahui Allah sahaja. Justeru itu, ia merupakan kerosakan (mafsadah) yang masih tidak jelas kedudukannya sebagaimana kaedah fiqh yang telah diperakui, tidak harus melakukan kerosakan yang jelas pasti demi meraikan kerosakan yang belum jelas (Basri Ibrahim.2007 : 87).

Menghilangkan nyawa janin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak termasuk ke dalam ancaman keras dan azab yang pedih. Ia merupakan kerosakan besar yang tidak mampu ditanggung. Kewujudan janin dalam bentuk yang dilaporkan oleh pakar kedoktoran merupakan satu kerosakan juga, namun tidak menyamai kerosakan pertama kerana kerosakan membunuh janin adalah lebih besar. Dalam kaedah fiqh, apabila bertembung dua bentuk kemudaratan hendaklah diraikan yang lebih besar mudaratnya dengan melakukan mudarat yang lebih kecil (Basri Ibrahim.2007 : 87).


4.4.      Fatwa Berkaitan Hukum Menggugurkan Janin kerana Kecacatan

                    4.4.1     Haram Menggugurkan Janin kerana Kecacatan

Menurut Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, tidak harus menggugurkan janin kerana wujud kecacatan padanya. Sebagaimana yang berlaku dalam kes sebelum ini, terdapat juga janin yang diberi Allah kesembuhan dalam  tempoh yang ada sebelum dilahirkan dan dilahirkan dalam keadaan sihat. Meskipun terdapat jangkaan oleh sesetengah doktor perubatan mengenai kelahiran janin tanpa tulang, Jawatankuasa Tetap Penyelidikan dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi menyatakan tidak harus menggugurkan janin semata-mata kerana terdapat jangkaan dari doktor kerana pada asalnya hukum membunuh jiwa yang tidak berdosa tanpa alasan yang membenarkan adalah haram (Basri Ibrahim.2007 : 89).

Menurut Samahah al Sheikh Abd al-Aziz bin Baz rahimahullah, tidak harus menggugurkan kandungan yang jelas kecacatan kejadiannya.  Kadang-kadang Allah mengubah bentuk tersebut meskipun terdapat jangkaan mengenai kecacatan tersebut. Apabila dilahirkan, bayi berada dalam keadaan sihat. Tidak harus menggugurkan janin yang mempunyai tanda-tanda kecacatan sebaliknya wajib dikekalkan sedemikian. Jika dilahirkan dalam keadaan cacat, tetap perlu mensyukuri kurniaan Allah ( Basri Ibrahim. 2007: 90).

Di dalam persidangan Muktamar Islam di Rabat pada Disember 1971, Doktor Hassan Hathut, Sheikh Mustafa Ahmad Zarqa dan Doktor Lam ‘an Zaki telah menyatakan bahawa kecacatan janin juga boleh dijadikan alasan untuk menggugurkan kandungan ( Zaiton Said @ Mat Ali. 2002 : 48).

Manakala menurut al-Buti, Dr. Ahmad Taha, Sheikh al-Azhar, Dr. Misbah al Mutawalli dan beberapa ulama’ lain kecacatan janin bukanlah alasan yang sesuai bagi membolehkan pengguguran kecuali jika disahkan sekiranya meneruskan kehamilan boleh membawa kemudaratan kepada ibu. Kemudaratan hendaklah bukan sekadar jangkaan mahupun berasaskan kepada beberapa kemungkinan sahaja. Di dalam persoalan melibatkan kecacatan janin, ia kebiasaannya hanya berasaskan kepada jangkaan pakar perubatan sahaja ini kerana janin sentiasa mengalami perubahan dalam proses kesempurnaan dari masa ke masa ( Zaiton Said @ Mat Ali. 2002 : 48).

4.4.2        Harus Menggugurkan Janin kerana Kecacatan                                          

Unit Fatwa Universiti al-Azhar memutuskan harus digugurkan janin yang berusia sebulan disebabkan penyakit keturunan yang memudaratkan dengan syarat proses pengguguran itu tidak memudaratkan ibu. Manakala Perhimpunan Fiqh memutuskan sebelum berlalu tempoh seratus dua puluh hari , apabila telah terbukti melalui pengesahan jawatankuasa perubatan yang dianggotai oleh pakar-pakar perubatan yang dipercayai bahawa janin mengalami kecacatan serius yang tidak boleh dirawati  dan kecacatan itu akan menyulitkan janin dan keluarganya, maka ketika itu harus digugurkan janin tersebut setelah diminta oleh kedua ibu bapanya ( Ahmad Tarmizi Taha. t.th: 14).
                                                                                    

Dalam satu persidangan yang diadakan di Makkah pada 10 hingga 17 Februari 1990 satu ketetapan telah diambil untuk mengharuskan pengguguran yang dilakukan apabila sesuatu janin itu mempunyai kecacatan anggota yang serius. Persidangan ini turut menetapkan bahawa pengguguran tersebut hendaklah diputuskan oleh dua orang atau lebih yang merupakan doctor pakar atau kompeten. Pengguguran juga mestilah dilakukan dalam tempoh 120 hari kehamilan yang dikira bermula percantuman di antara ovum dan sperma (Imran Ramzi Che Ibrahim. 2003 :107).

Kecacatan congenital yang dianggap sebagai satu alasan bagi mengharuskan pengguguran boleh dikesan melalui teknologi perubatan moden seperti ultrasound yang juga dikenali sebagai ultrasonography, amniocentesis dan chorionic villi biopsy. Ebrahim Desai berpendapat pengguguran diharuskan dalam tempoh 120 hari kehamilan hanya jika terdapat alasan yang dibenarkan oleh syarak. Menurut beliau, pada dan selepas 120 hari perbuatan menggugurkan kandungan tidak boleh dilakukan. Perbuatan menggugurkan kandungan tidak boleh sama sekali disamakan dengan nilai nyawa yang telah diberikan oleh Allah kepada janin tersebut. Bagaimanapun terdapat beberapa keadaan di mana pengguguran selepas 120 hari tersebut boleh menjadi sesuatu yang harus. Ebrahim Desai telah menyenaraikan empat situasi yang mengharuskan untuk dilakukan pengguguran iaitu :
a)Kehamilan yang berlaku kerana dirogol atau akibat perbuatan sumbang mahram
b)Kecacatan pada janin yang telah dibuktikan dengan jelas seperti anencephacy, down syndrome, trisomy, HIV positif dan penyakit congenital rubella.
c)Sekiranya kecacatan pada tidak dapat dibuktikan dengan jelas sebaliknya hanya berasaskan spekulasi semata-mata maka menurut Ebrahim Desai ia tertakluk kepada tahap risiko yang bakal dihadapi oleh seseorang perempuan mengandung. Sekiranya risikonya tinggi dan berdasarkan pendapat yang diberikan oleh seorang doctor Islam yang jujur , amanah dan berpengalaman tindakan menggugurkan kandungan adalah diharuskan sehingga bulan keempat. Pengharusan ini adalah berdasarkan alasan perubatan dan
d)Sekiranya terdapat risiko yang tinggi terhadap kesihatan mental tinggi ibu dan sekiranya doctor itu dalam keadaan pasti bahawa kehamilan tersebut akan menyebabkan si ibu berada dalam kemurungan, schizophrenia yang berkekalan serta tiada harapan sembuh (Imran Ramzi Che Ibrahim. 2003 :108).

Ahli Obstetrik dan Ginekologi menyenaraikan beberapa komplikasi yang membolehkan seseorang perempuan mengandung memilih untuk melakukan pembedahan terapeutik. Kesemua bentuk pengguguran terapeutik yang dinasihatkan dengan alasan ia boleh menjadi ancaman terhadap nyawa dan keselamatan fizikal serta mental ibu yang mengandungkan janin yang berisiko tersebut (Imran Ramzi Che Ibrahim. 2003 :111).

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-26 telah diputuskan pada 7 Mac 1990. Fatwa yang dikeluarkan adalah berkaitan dengan persoalan hukum menggugurkan kandungan di atas nasihat doktor disebabkan kecacatan. Secara ringkasnya, fatwa tersebut menyatakan : 1) Menurut Ijma‘ Fuqaha’ haram menggugurkan janin yang telah berumur lebih 120 hari kerana pengguguran itu dianggap sebagai satu jenayah bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu bertujuan menyelamatkan nyawa ibu atas sebab- sebab kecacatan yang teruk.  2) Makruh menggugurkan janin yang berumur antara satu hari hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan kemudaratan pada ibu dan mendapat persetujuan daripada kedua-dua suami isteri. 3) Ijma‘ Fuqaha berpendapat hukum pengguguran janin yang berumur 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu. Muzakarah telah mengambil keputusan bahawa adalah haram menggugurkan janin di dalam kandungan kecuali atas sebab-sebab kecacatan teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu (Makiah Tussaripah Jamil. et. al. 2012: 76).


4.5       KESIMPULAN
Islam adalah agama yang realistik dan fleksibel. Dalam situasi di mana berlakunya darurat yang sangat mendesak, maka ada kelonggaran yang diberikan untuk keluar dari prinsip asal yang mungkin tidak membenarkan. Namun, kelonggaran yang diberikan tidak boleh disalahgunakan dengan sewenang-wenangnya. Dalam kes pengguguran janin kerana kecacatan, terdapat pandangan para fuqaha yang mengharuskan secara bersyarat yang mesti dipatuhi mengikut syarak.


RUJUKAN
Abul Fadl Mohsin Ebrahim. 1995. Terj. Yusof Ismail. Isu-isu Bio-Perubatan Menurut Islam. Kuala Lumpur : A.S. Noordeen.
Ahmad Tirmizi Taha. t.th. Isu-Isu Perubatan Menurut Perspektif Hukum. Terengganu : Universiti Darul Iman.
Imran Ramzi Che Ibrahim. 2003. Pembunuhan Dengan Hak. Disertasi, Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya : Kuala Lumpur.
Makiah Tussaripah Jamil, Abdul Mukti Baharudin, Hisam Satari. 2012. Global Journal al-Thaqafah. 2: 69-82
Mat Sa’ad Abd Rahman.1988. Fiqh Semasa : Satu Analisis Isu-isu Semasa dari Kacamata Islam. Shah Alam : Penerbitan Hizbi.
Walid bin Rasyid al- Su’aidan. 2007. Terj.Basri bin Ibrahim. Isu-isu Fiqh Perubatan Semasa. Kuala Lumpur : al-Hidayah Publication.
Zaiton Said @ Mat Ali. 2002. Pengguguran Kandungan Menurut Perspektif Islam dan Undang-Undang Jenayah Malaysia. Disertasi, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
No comments: